Ogłoszenia

Na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Live Motion Games sp. z o.o. w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną z dnia 31 sierpnia 2020 roku do prowadzenia rejestru akcjonariuszy wybrany został Dom Maklerski BDM S.A., ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała. Regulamin Rejestru Akcjonariuszy oraz tabela opłat.

Zarząd Live Motion Games S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd wzywa akcjonariuszy, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. I. Gandhi 23, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Wezwanie jest 5 z 5 wymaganych prawem.

Zarząd Live Motion Games S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd wzywa akcjonariuszy, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. I. Gandhi 23, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Wezwanie jest 4 z 5 wymaganych prawem.

Zarząd Live Motion Games S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd wzywa akcjonariuszy, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. I. Gandhi 23, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Wezwanie jest 3 z 5 wymaganych prawem.

Zarząd Live Motion Games S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd wzywa akcjonariuszy, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 23, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Wezwanie jest 2 z 5 wymaganych prawem.

Zarząd Live Motion Games S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd wzywa akcjonariuszy, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. I. Gandhi 23, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Wezwanie jest 1 z 5 wymaganych prawem.

12 stycznia 2021

Zarząd Live Motion Games S.A. (KRS 0000862510), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18.01.2021, wprowadzoną na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego: do porządku obrad po pkt 6 dodaje się pkt 7 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”. Dotychczasowy pkt 7 otrzymuje nr 8.

22 grudnia 2020

Zarząd Live Motion Games S.A. (KRS 0000862510), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A., które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy, ul. Dzielna 72 lok.43 w Warszawie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

  • Zmiana § 6 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136.650,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 1.366.500 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, tj.:

1) 1.337.500 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;

2) 29.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000.”

Proponowane brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 136.650,10 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej, niż __ i dzieli się na nie mniej, niż 1.366.501 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) i nie więcej, niż __ akcji, tj.:

1) 1.337.500 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;

2) 29.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;

3) nie mniej, niż 1 i nie więcej, niż __ akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do nie większego, niż __.”