Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136 650,00 zł i dzieli się na 1.366.500 akcji zwykłych na okaziciela.