Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia sprawozdania

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)